Expertskatt - Utländska forskare

Vad är expertskatt?

Expertskatt är en skattelättnad för utländska medborgare med särskilt kvalificerade arbetsuppgifter.

Om en arbetsgivare anställer en utländsk medborgare för särskilt kvalificerade arbetsuppgifter eller en månadslön över en viss nivå så kan företaget, ett ombud eller arbetstagaren ansöka om en skattelättnad för den anställde. Den anställde måste vara expert, forskare eller annan nyckelperson i lagens mening. En ansökan ska göras och den anställde måste uppfylla vissa förutsättningar för att åtnjuta denna skattelättnad.

 

Vad innebär expertskatt?

Den innebär att den anställde beskattas för 75% av dess inkomst. Arbetsgivaren betalar arbetsgivaravgift för 75% av bruttolön, förmåner och annan ersättning den anställde får.

Den anställde kan även få skattelättnad på vissa kostnadsersättningar så som:

  • Flytt till och från Sverige
  • Två resor per år till hemlandet för dig och dina familjemedlemmar.
  • Avgifter för barns skolgång i grundskola, gymnasieskola eller liknande.

Expertskatt kan sökas så fort man vet om att den anställde kommer att arbeta i Sverige. Man bör dock ansöka senast inom 3 månader efter det att den anställde började arbeta i Sverige.

Om ansökan beviljas så åtnjuter både den anställde och företaget denna skattelättnad så länge beslutet gäller hos just den arbetsgivaren. Beslut kan gälla som längst i 5 år men det finns beslut som gäller för kortare tid också. T.ex. 3 år.

 

Förutsättningar för att få skattelättnaden

Det finns fem stycken grundförutsättningar.

  1. Arbetstagaren får inte vara svensk medborgare.
  2. Arbetstagaren får inte ha bott eller vistats stadigvarande (i regel minst sex månader) i Sverige någon gång under de fem senaste kalenderåren före det år när arbetet har påbörjas.
  3. Vid ansökningstillfället ska avsikten vara att arbetstagarens vistelse i Sverige ska pågå i högst fem år.
  4. Arbetsgivaren (den som betalar ut ersättning till arbetstagaren) ska höra hemma i Sverige eller vara ett utländskt företag med fast driftställe här.
  5. Ansökan måste ha kommit in till Forskarskattenämnden senast tre månader efter att arbetet i Sverige påbörjats.

Ansökningskriterier:

Det finns två ansökningskriterier:

  1. Arbetstagarens ersättningsnivå
  2. Arbetstagaren måste vara expert, forskare eller annan nyckelperson i lagens mening. Här tittar man också på vad arbetstagaren har för utbildning och erfarenheter, dvs vilka kompetenskrav som krävs för arbetet eller arbetets betydelse.

Forskarskattenämnden tittar på ansökan och bedömer om den anställde uppfyller villkoren för ett beslut.

Beslutet kan gälla i 3 – 5 år beroende på några olika situationer som t.ex. när den anställde inledde sin vistelse i Sverige. Beslutet gäller hos det företaget som den anställde ansökt om att arbeta för. Byter den anställde företag måste ny ansökan göras.

Var ansöker man om denna expertskatt?

Man gör sin ansökan hos Forskarskattenämnden, https://forskarskattenamnden.se/

Det behövs två olika blanketter man kan hämta från Forskarskattenämndens hemsida. En blankett för ansökan via ersättningsnivå och en blankett för ansökan på grund av arbetsuppgifter och kompetens (forskare, expert etc.)

Ansökan görs enklast via e-post. Det går även att skicka via vanlig post. Välj dock inte båda inskickningsätten för samma ärende.

Ansökan kan göras av arbetstagaren eller arbetsgivaren. Ni behöver inte vänta på att den anställde hunnit få något personnummer eller samordningsnummer.

När det gäller ”experter” så liten påminnelse - glöm inte att få med arbetsuppgifterna, kompetensen som behövs för att utföra uppgifterna.

Tillverkande av lönebesked för den anställde och uppgifter som ska rapporteras till Skatteverket

Vid skapande av lönespecifikationen var noggrann med att kontrollera så att ni anger rätt information i rätt rutor till Skatteverket. Har ni ett löneprogram så vänd er till er programleverantör och kontrollera så att de kan hantera detta. Uppstår frågor om vilka rutor som ska anges så kan Skatteverket svara på detta. (https://www.skatteverket.se/)

Vill man fördjupa sig ännu mer i regler kring expertskatt hänvisar vi er till Forskarskattenämnden, https://forskarskattenamnden.se/