Frånvaro och semesterintjäning

När man är frånvarande från arbetet så avgör orsaken till frånvaron om den ska vara semestergrundande eller ej och på vilket sätt. Här nedan listar vi de vanligaste frånvaroorsakerna och om de är semestergrundande eller ej.

Det här är en av våra artiklar i artikelserien "lön & semester".

Sjukdom:

Enligt semesterlagen är sjukfrånvaro semestergrundande i 180 kalenderdagar under ett helt intjänandeår.

Detta innebär att om man insjuknar under ett pågående semesterår så blir de första 180 dagarna (eller det antal dagar som kvarstår av semesteråret) semestergrundande + de första 180 dagarna av nästkommande semesterår.

Rätten till semestergrundande sjukfrånvaro upphör efter oavbruten frånvaro under ett helt intjänandeår.

Till exempel, om semesteråret börjar den 1:a april och den anställda insjuknar den 2:a april blir alltså de första 180 dagarna semestergrundande + de första 180 dagarna på nästkommande semesterår.

Om den anställda istället insjuknar den 1:a april innan arbetspassets start så blir de första 180 dagarna semestergrundande och därefter upphör intjänandet av semestergrundande sjukfrånvaro eftersom kravet på ett helt intjänandeår är uppfyllt.

Om man är deltidssjukskriven så räknas varje dag som en dag av de 180 dagarna. Fram tills att sjukskrivningen övergår till ej semestergrundande så tjänar man in semester för hela sin ordinarie sysselsättningsgrad. När sjukfrånvaron övergår till att vara ej semestergrundande så är den tid man arbetar semestergrundande, och den tid man är sjukskriven ej semestergrundande.

När det gäller semester så är det viktigt att skilja på intjänade dagar och intjänade pengar. Man kan exempelvis tjäna in fullt antal semesterdagar, men varje semesterdag kan få ett lägre värde om man t.ex. har varit ej semestergrundande frånvarande del av dag under året.

För att en ny semestergrundande sjukdomsperiod ska kunna påbörjas då man varit långtidssjukskriven, så måste man vara tillbaka i arbete i minst 14 dagar i följd, motsvarande den egna ordinarie sysselsättningsgraden.

Smittbärare: Semestergrundande upp till 180 kalenderdagar per intjänandeår.

Havandeskapsledig: Semestergrundande i 50 kalenderdagar, kan tidigast tas ut 60 dagar före beräknad förlossning.

10-dagar: Semestergrundande, utges i samband med barns födelse eller adoption.

Föräldraledighet: De första 120 dagarna per barn och förälder är semestergrundande ledighet. Om man är ensam vårdnadshavare så är de första 180 dagarna semestergrundande.

Vård av barn (VAB): Man kan få ersättning för max 120 dagar per år och barn från Försäkringskassan, 180 dagar om man är ensam vårdnadshavare, samtliga av dessa är semestergrundande.

Närståendevård: Semestergrundande med 45 kalenderdagar per intjänandeår. Läkarutlåtande samt samtycke från den närstående krävs. Om den närstående inte kan skriva ett sådant är det viktigt att detta står i läkarutlåtandet.

Tjänstledighet: Tjänstledighet beviljas av arbetsgivaren och är aldrig semestergrundande.

Vi har samlat en artikel om semester och semesterberäkningar här.

Det här var en av våra artiklar från artikelserien "lön & semester" kika gärna in där för att veta mer om det ständiga arbetet med "lön & semester".