Tjänstledighet


Tjänstledighet är inte samma sak som semester. Tjänstledighet är obetald och är inte semestergrundande ledighet.

Kan arbetsgivaren neka tjänstledighet?

En arbetsgivare måste inte bevilja en tjänstledighet om det inte finns någon lagstiftning eller avtal som ger rätt till att vara ledig för tjänstledigheten.

Vad kan man vara tjänstledig för?

Ansökan om tjänstledighet ska göras i god tid innan ledigheten början. Den anställde har rätt att vara tjänstledig enligt lagen och enligt kollektivavtal. Om arbetsgivaren har ett kollektivavtal som anger vad som gäller utöver vad som lagen säger.
Enligt lagen har men rätt att vara tjänstledig:

  • Studier
  • Fackligt arbete
  • Förtroendeuppdrag
  • Prova nytt jobb
  • Bedriva egen näringsverksamhet
  • Vårda närstående
  • Tjänstgöra inom Försvarsmakten

Allmän tjänstledighet
Vid en ansökan om allmän tjänstledighet för att bara vara ledig har arbetsgivaren ingen skyldighet att bevilja tjänstledighetsansökan. Om arbetsgivaren ändå beviljar ledigheten kan den inte avbrytas i förtid om inget annan avtalats.

Studier
Enligt studieledighetslagen har personer som varit anställd hos en arbetsgivare under de sex senaste månaderna eller totalt tolv månader under de senaste två åren rätt att vara tjänstledig för studier på heltid eller deltid. Vid studier på deltid ska den anställde arbeta på tiden utan studier.
Arbetsgivaren kan godkänna tjänstledigheten för studier. Finns det ett kollektivavtal kan det finnas villkor vad som gäller. I annat fall har arbetsgivaren rätt att skjuta upp ledigheten i upp till ett halvår.
Själva studierna påverkar inte tjänstledigheten men det måste finnas en fastställd studieplan. Det får inte vara självstudier.
Tjänstledigheten är kopplad till utbildningens längd. Man får inte ändra utbildning eller ledighetstiden för den godkända ledigheten.
När studierna är färdiga har arbetstagaren enligt lag rätt att komma tillbaka till arbetsgivaren.
Anställningsvillkor och arbetsuppgifter ska vara likvärdiga som de arbetstagaren hade innan studieledigheten.

Ledighet för facklig förtroendeman
Facklig utsedd förtroendeman har rätt att vara ledig för fackligt uppdrag. Ledigheten får inte vara så omfattande att den blir ett hinder för verksamheten.
För att vara tjänstledig för facklig utbildning krävs inte att den anställde varit anställ någon viss tid hon arbetsgivaren. 

emtpy desk

Tjänstledighet för politiska uppdrag
Man har rätt att vara tjänstledig för politiska uppdrag men det är olika regler beroende på uppdragets natur. Är det kommunpolitik regleras det i kommunlagen. Handlar det däremot om riksdagsarbete regleras ledigheten i regeringsformen.

Tjänstledighet för vård av närstående
Lagen om ledighet för närståendevård gör det möjligt att vara ledig för att vårda en närstående.
Närståendepenning kan ansökas utav Försäkringskassan. Hur många dagar som man har rätt att vara ledig är kopplad till personen som är sjuk men det finns en gräns på 100 dagar.

Tjänstledighet för att byta jobb
Den anställde har ingen laglig rätt att vara tjänstledig för att arbeta hos annan arbetsgivare.
Om den anställde däremot fått nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom som är kopplad till nuvarande anställning har denne rätt att vara tjänstledig för att pröva ett annat arbete.

Prova att driva eget företag
Enligt lag har den anställde rätt att vara tjänstledig för att prova att driva eget företag. För att få vara tjänstledig måste den anställde varit anställd i mer än sex månader eller sammanlagt mins tolv månader under de senaste två åren. Under sex månader kan den anställde prova på att driva eget företag om verksamheten inte konkurrerar med arbetsgivaren. Man får inte heller bedriva en verksamhet som innebär en väsentlig olägenhet för arbetsgivaren.
Man har rätt att vara tjänstledig för att driva egen företag i max sex månader.
Vid tjänstledighet för näringsverksamhet ska detta meddelas tre månader innan.

Ledighet för trängande familjeskäl
En arbetstagare har rätt att vara tjänstledig skälig tid i samband med nära anhörigs sjuk, olycksfall – eller dödsfall.
I kollektivavtal kan det finnas begränsningar till ledigheten ett visst antal dagar per tillfälle eller per år.